Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
SÄÄNNÖT
Sääntömuutos on hyväksytty liiton vuosikokouksessa 8.3.2017.

 

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.


  2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on valvoa julkiselta alalta eläkkeelle jääneiden, heidän perheenjäsentensä ja ystäviensä yleisiä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto seuraa yleistä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Liitto ohjaa ja neuvoo jäseniään eläkeläisten asemaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontaa, koulutusta, tiedotustoimintaa, juhlia, loma- ja virkistystilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja, sekä laatimalla tarvittavia eläkeläisten asemaan ja toimintaan liittyviä selvityksiä. Liitto rakentaa yhteistoimintaa erityisesti eri eläkeläisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa eläkeläisten edunvalvonnassa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


 3. Jäsenet

Liiton jäseneksi voi liittyä yhdistys, joita kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta liiton hallitus.


 4. Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen liitosta, jos jäsenyhdistys on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kaksi vuotta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut liittoa, tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

A. Varsinaiset jäsenmaksut

Jäsenyhdistyksiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu perustuu jäsenyhdistysten jäsenten lukumäärään. Yhdistykset suorittavat jäsenmaksunsa liitolle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden 31.12. jäsenmäärän mukaan.

B. Ylimääräiset jäsenmaksut

Liiton vuosikokous voi määrätä jäsenyhdistysten maksettavaksi ylimääräisen jäsenmaksun, joka ei saa nousta varsinaista jäsenmaksua suuremmaksi. Vuosikokous määrää ajan jolta ylimääräinen jäsenmaksu kannetaan.


 6. Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu joka toisessa vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 6-9 muuta varsinaista jäsentä, sekä kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


 7. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.


  8. Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


  9. Liiton kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi - huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun liiton kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty liiton hallitukselle.

Liiton kokouksissa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jäsenyhdistyksen
jäsenmäärän jokaista alkavaa 150-jäsentä kohti.

Liiton kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Liiton kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetetyllä kirjeellä.


  10. Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen esityslista
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
8) (joka toisessa vuosikokouksessa) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet
9) (joka toisessa vuosikokouksessa) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle
varatoiminnantarkastaja
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11) käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

Mikäli liiton jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on yhdistyksen ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


  11. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 2.6.2017.
 

Etusivulle